J.Segečová, predsedníčka ZO SZPB Klenovec.

Foto – Pixabay

V mesiaci marec sa dožila najstaršia členka ZO SZPB v Klenovci pani Kristína Bálintová ako aj najstaršia občianka našej obce krásneho životného jubilea 100 rokov. Narodila sa 19. marca 1921 v Klenovci v roľníckej rodine. Je poslednou žijúcou priamou účastníčkou a pomocníčkou partizánov v SNP zo 106 členov našej organizácie. Priamych účastníkov v ZO SZPB už nemáme.  Ostatní členovia sme len pozostalí a sympatizanti.

Tak ako všetci Klenovčania žijúci v čase vojny na Klenovskych vrchoch, tak aj naša jubilantka aktívne pomáhala partizánom, členom R NV a ostatným občanom ukrývajúcim sa na vrchoch. Posledné roky svojho života trávy v DD a DSS v Klenovci. Pre súčasnú  situáciu ju nemôžeme navštíviť tak touto cestou jej chceme popriať hlavne dobré zdravie, pohodu a spokojnosť do ďalších dní jej žívota.

Od