Oheň, gvaš 1938 – majetok SNG.

PhDr. Ladislav Skrak

Nie náhodou sme sa v predchádzajúcich číslach Bojovníka zaoberali osobnosťami J. Koniarka, M. Benku a D. Jurkoviča, a to z hľadiska protivojnových, národných a tradičných, no moderných fundamentov slovenského výtvarného umenia v medzivojnovom období. Koncom 20. a najmä v polovici 30. rokov nastupuje však skupina maliarov, ktorú odborníci označili za Generáciu 1909. Pre svoje manifestované protifašistické hodnoty a prejavy získala aj označenie Svedomie doby.

Lídrom tejto skupiny umelcov, ktorú sme ako vývinový prvok objavili v roku 1963 v čase príprav výstavy v SNG, bol Cyprián Majerník. Narodil sa v rodine roľníka vo Veľkých Kostoľanoch 24. novembra 1909. Svoj talent rozvíjal na súkromnej výtvarnej škole Gustáva Mallého v Bratislave (1926) spolu s Kolomanom Sokolom a Jánom Želibským.

Akadémiu výtvarných umení v Prahe navštevoval takmer o päť rokov skôr ako ďalší príslušníci Generácie 1909. Hovoríme o jej pražskej vetve. Študoval u prof. Jakuba Obrovského. V roku 1930 mu udelili zahraničné štipendium a o rok neskôr o jeho účasti na školskej výstave už informujú v tlači. Začiatkom 30. rokov zažíva v biede tvorivé pobyty v Paríži, pričom prísľuby na štipendiá a odkupovanie diel mu škrtá čas krízy a nedostatku.

Z nášho pohľadu je pre nás dôležitý výtvarný prejav v oblasti karikatúry a angažovanej dobovej kresby, zrejme inšpirovanej M. Zoščenkom, I. Erenburgom a J. Petrovom. Stáva sa súputnikom karikatúr Štefana Bednára. Vytvára karikatúry Rímsky trojspolok a Tu Felix Austria (z roku 1934) zverejnené v časopise Nový svet, kde na báze politickej satiry zobrazuje nástup fašistických síl v Taliansku, Nemecku, Španielsku a Rakúsku.

Majerník je však doyenom modernej, novej slovenskej generačnej vrstvy v maľbe. Venuje sa voľným žánrom, v ktorých pohládza atavizmy Morien, zaznamenáva i náboženské dimenzie, procesie a mariánske kulty. Spracúva tiež motívy a námety „peredvižnikov“, no rešpektuje vzácnosť Madony, hoci predsa len neznáša modlárstvo a svätuškárstvo.

Vytvára súbor úchvatných ženských aktov, žánrových výjavov, ale aj historizujúcich nových podôb, donquijotských námetov, cirkusových artistných kompozícií, klaunov, koríd a býčích zápasov. Začiatkom a v čase 2. svetovej vojny sú tu námety samaritánov, utečencov, hliadok, táborov, ľudí bez domova, či partizánskych hliadok.

Pripomeňme jeho slávne diela: Objatie (Fašizmus) z roku 1936, Ružový piesok a Utečenci, oheň (1938), Monument, pomník slávneho muža a Milosrdný samaritán (1940), Don Quijote (1943), z ďalšieho obdobia Partizánska hliadka, Utečenci, Evakuanti a iné.

Majerník osobne, no aj celá pražská vetva Generácie 1909 zažívali počas vojny enormný dozor nemeckej a protektorátnej moci. Spomínali, že iba vypnutie prúdu vo výstavnej sieni zabránilo zákazu jednej z expozícií.

V prípade tvorby Cypriána Majerníka sa najmä v čase vojny hlbinne rozvíjali kvality humanizmu a protivojnového odporu, resp. tristné prvky ľudského pátosu. Umelec po dlhé roky trpel sklerózou multiplex. Skonal pod vplyvom tejto choroby v Prahe v prvých dňoch slobody – 4. júla 1945.

Od