Irena Lacková je členkou SZPB od roku 2000. Štyridsaťtri rokov pracovala v školstve, za dlhoročný prínos v oblasti predškolskej pedagogiky bola ocenená Ministrom školstva SR Malou medailou sv. Gorazda. Je držiteľkou Medaile M. R. Štefánika 2. st. a Pamätnej medaile Jána Nálepku – Repkina za rozvíjanie ideí humanizmu a anitifašizmu v školstve , udelenej P ÚR SZPB.


Čo pre Vás znamená MDŽ?


Znamená pre mňa veľa. Celý život som pracovala v ženských kolektívoch, najprv ako učiteľka v materskej škole, následne ako riaditeľka v niekoľkých predškolských zariadeniach na Slovensku , niekoľko rokov som robila vedúcu sekcie riadenia pre Rožňavský a Revúcky okres a metodičku na školskej správe. Trinásť rokov som pôsobila ako členka celoslovenskej komisie pre predškolskú výchovu.

Má MDŽ zmysel?


Medzinárodný deň žien vznikol ako reakcia na štrajk krajčírok v roku 1908. Tie protestovali za volebné práva, lepšie zákonodarstvo a skrátenie pracovného času z 10 na 8 hodinový. Dnes máme možnosť pracovať vo všetkých sférach, máme výhody pri materstve, rodičovské príspevky a podporu rodičov zo strany štátu. Zmysel tento deň nielenže má ale vážnosť mu dodáva fakt, že ide o sviatok uznaný v OSN.
Čím si vysvetľujete že je v SZPB toľko úspešných žien?
Je to tým, že ženy žijú biologicky dlhšie, lepšie zvládajú stres, sú vyrovnanejšie voči tlaku. Pri práci sú cieľavedomé a oduševnené. Za vzor týchto kvalít je mi moja mama, ale aj tvorivé a obetavé ženy s ktorými som dlhé roky pracovala. Ženy aj keď sú dcérami, matkami, babičkami sa vedia prispôsobiť každej dobe a sú srdečné a láskavé .

Mohli by ste predstaviť svoje pôsobenie v SZPB?

Sedem rokov som pôsobila na poste tajomníčky OBlV SZPB v Rožňave, tretie volebné obdobie pôsobím v revíznej komisii a šesť rokov robím tajomníčku KUŽAM. Po presťahovaní sa do okresu Senec, som v súčasnosti tajomníčkou v ZO SZPB Senec.

Mohli by ste čitateľom priblížiť čo znamená revízna činnosť?

Revíznymi orgánmi sú ústredná revízna komisia, oblastná revízna komisia a revízori základných organizácií. Hlavne revízne komisie na svojej úrovni aplikujú uznesenia a závery zjazdu. Riadia sa Stanovami SZPB, smernicami pre činnosť revíznej komisie a plánom práce stanoveným na kalendárny rok. Úvodom sa nahlási danému OblV plánovaná revízia. Je nutné mať na pamäti, že nám vždy šlo nielen o revíziu ale najmä o pomoc a uľahčenie práce OblV. Pripravili sme vzorové účtovníctvo a dotazník, aby sme im mohli pomôcť pripraviť si konkrétne materiály. Následne sa na mieste prevedie revízia v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami, štvrťročný výkaz o hospodárení OblV pokladničné knihy, knihy bežného účtu patria medzi hlavné úlohy revízie. Porovnajú sa miestne kartotéky s kartotékou platcov členských známok evidovanou v kancelárii ÚR SZPB.

Čo považujete za najvýznamnejšie problémy žien na Slovensku?

Potrebovali by sme pomoc v tom, aby sme sa viac mohli venovať našim deťom, aby sme mali viac času.

Čo by sa malo zmeniť na Slovensku?

Myslím, že by malo v spoločnosti nájsť väčšie porozumenie zo strany mužov, viac ich rešpektu. Dnešní muži prídu domov z práce a často očakávajú že nájdu večeru. Ženy sa vrátia domov z práce a majú mnoho povinností, varia, perú a starajú sa o deti. Mužská spoločnosť by im mala uznať právo na oddych, manželia by si mali spravodlivejšie rozdeliť jednotlivé úlohy. Tým by sa docielilo väčšie pochopenie žien. Ženy by mali žiť nie podľa predstáv iných ale podľa svojich vlastných predstáv. Sme ženy, vážme si samé seba! Spoločnosť by tiež mala prejaviť výraznejšiu podporu k matkám samo živiteľkám, ktoré neraz majú na ramenách aj zodpovednosť za výchovu detí.

Máte nejaké záverečné prianie?

Všetkým ľudom na svete prajem mier a lásku. Nezabúdajme, že všetky zlyhania ľudstva sa odrážajú v plači detí, neubližujme im.

Od