Pozdravné posolstvo hospitalizovaného predsedu SZPB Pavla Sečkára prečítal na zjazde podpredseda ÚR Jozef Ťažký až na začiatku všeobecnej diskusie. Na veľkom plátne fotografia Sečkára s národnou umelkyňou Máriou Kráľovičovou.

Lýdia Kokavcová

Foto Ladislav Skrak

V poradí 18. zjazd Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa uskutočnil 20. mája 2023 v Bánovciach nad Bebravou. Od jeho konania uplynul viac ako mesiac, počas ktorého prebiehala analýza kľúčových momentov. Informácie o nich prinášame v nasledujúcom texte.

V prvom kole hlasovania o predsedovi SZPB vyberali delegáti, bolo ich spolu prítomných 102, spomedzi štyroch kandidátov. (dvaja – Jaroslav Demian a Peter Weiss – sa vzdali kandidatúry v prospech Jozefa Ťažkého). Boli nimi Viliam Longauer, Jozef Migaš, Juraj Ódor a Jozef Ťažký.

Zmätočné hlasovanie nielen o predsedovi

Do druhého, rozhodujúceho kola postúpili Longauer a Ťažký. Druhé kolo hlasovania však neprebehlo korektne a jeho výsledky nemožno považovať za platné. Nebol totiž určený počet hlasov delegátov za kandidáta Ťažkého.

Na výsledkovej tabuli sa objavil len počet hlasov pre kandidáta Longauera, pri mene Jozef Ťažký svietila nula. Voči výsledkom sa bezprostredne po hlasovaní ohradili viacerí, ktorých hlas na výsledkovej tabuli nebol zaznamenaný. O ich námietkach či novom hlasovaní sa vôbec nediskutovalo.

Počas ďalšieho priebehu zjazd sa nerokovalo ani o navrhovaných zmenách Stanov SZPB, Vyhlásení, Programovom zameraní a teda sa ani neschvaľovali. Podobne ako o Uznesení. V čase elektronického hlasovania o ňom bola totiž v rokovacej miestnosti prítomná menej ako nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim, zaregistrovalo sa ich už iba 47.

A čo delegáti s hlasom poradným?

Rozhodnutie predsedajúceho Norberta Lacka o tom, že sa bude následne hlasovať zdvihnutím ruky či mandátu sa realizovalo v rozpore s rokovacím poriadkom zjazdu. V úvode sa totiž schválilo, že hlasovanie bude prebiehať výlučne elektronicky. Z videozáznamu navyše vyplýva, že hlasovali nielen delegáti s hlasom rozhodujúcim, ale aj s hlasom poradným, čo je neprípustné.

Návrhová komisia nevyhotovila správu. Volebná komisia síce správu pripravila, ale nepodpísali ju všetci členovia. Nebolo riadne vyhotovené a neodhlasovalo sa Uznesenie. Delegáti nepotvrdili ani Ústrednú radu (ÚR) – tak ako to vyžadujú Stanovy – a na jej údajnom prvom zasadaní sa nediskutovalo a nehlasovalo o členoch Predsedníctva ÚR. Tajomníka ÚR síce podľa Stanov navrhuje predseda Zväzu, ale aj toho musí zvoliť Ústredná rada, čo sa nestalo.

Rozhodnutie Rozhodcovskej komisie

Pre tieto a ďalšie skutočnosti sa viacerí delegáti obrátili s podnetom na Rozhodcovskú komisiu (RoK) SZPB. V čase podania podnetu mala mandát na výkon funkcie, keďže „novú“ zvolila ÚR až 21. júna. Vo svojom rozhodnutí konštatuje:

„RoK upozorňuje ÚR a P ÚR SZPB, že neprijatím Uznesenia nebolo schválené: Správa o činnosti a hospodárení od XVII. zjazdu SZPB, Správa ústrednej revíznej komisie, Programové zameranie SZPB po XVIII. zjazde SZPB, úprava Stanov SZPB, Vyhlásenie delegátov XVIII. zjazdu SZPB. Nebolo potvrdené zloženie ÚR SZPB. Nebol zvolený predseda SZPB. Neboli zvolení členovia ÚRK, nakoľko nebolo umožnené delegátom dať svoj hlas siedmim z ôsmich navrhnutých členov. Na základe týchto skutočností je potrebné považovať XVIII. zjazd SZPB za nulitný – neplatný.“

Ďalej RoK dodáva, že ÚR SZPB musí zaujať stanovisko k spôsobu konania nového zjazdu SZPB a do doby jeho konania by mali Zväz riadiť doterajšie orgány.

Zápis do Registra občianskych združení

Napriek výhradám z viacerých strán ku konaniu 18. zjazdu začalo „nové vedenie“ svoju činnosť. Hneď v nasledujúcom týždni po zjazde sa obrátilo na Register občianskych združení, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra SR, so žiadosťou o zmenu štatutára SZPB.

Podľa Stanov je na register potrebné predložiť Uznesenie zo zjazdu a potvrdenie odchádzajúceho štatutára o odovzdaní agendy. Hospitalizovaný predseda Pavol Sečkár si od „nového vedenia“ pýtal Uznesenie – nikto mu ho však nepredložil. Nesúhlasil teda s odovzdaním agendy.

Náležitosti na zápis zmeny štatutárov do registra tak neboli splnené. To však „novému vedeniu“ neprekážalo. Namiesto Uznesenia predložili ministerstvu „výpis z Uznesenia“ podpísaný Viliamom Longauerom a namiesto potvrdenia o odovzdaní agendy doložili notárom overené podpisy troch členov SZPB. Dosvedčovali, že doterajší predseda Sečkár „bezdôvodne“ odmieta odovzdať agendu, pričom toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. Samozrejme, neboli prítomní pri rokovaní so Sečkárom. Hraničí to s trestným činom krivého svedectva.

Podnet na Generálnej prokuratúre

Z uvedených dôvodov bol podaný podnet na Generálnu prokuratúru SR, ktorá sa ním vážne zaoberá. Podľa našich informácií zmenu štatutárov register nezapísal. Pre SZPB tak vzniká otázka, ako dá súčasný stav do súladu s právnym poriadkom SR. Podľa právnej analýzy vznikli totiž konaním počas zjazdu a bezprostredne po ňom neodstrániteľné právne vady, ktoré dokáže odstrániť iba nový zjazd.

Podotýkame, že delegáti 18. zjazdu, členovia „novej“ Ústrednej rady SZPB a samozrejme ani redakcia Bojovníka do uzávierky dvojčísla ani po piatich týždňoch od konania tohto zjazdu nedostali k dispozícii jeho Uznesenie. V prípade, že bude vyhotovené, malo by nevyhnutne zohľadňovať vyššie opísané skutočnosti.

Od

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *