Ján Rohár

Začiatkom októbra sa v obradnej sieni mestského úradu v Senci konalo slávnostné podujatie venované oceneniu dlhoročných podporovateľov a spolupracovníkov ZO SZPB Senec. Na podujatí boli prítomní primátor mesta Senec Dušan Badinský a zástupcovia seneckých základných škôl a gymnázia.

Slávnostné podujatie otvoril predseda ZO SZPB Senec Zdenko Marton, ktorý privítal všetkých účastníkov. Do programu slávnostného podujatia bol vložený mimoriadny bod a to odovzdanie medaile M.R. Štefánika III. stupňa primátorovi mesta Senca Dušanovi Badinskému. Toto ocenenie schválila Ústredná rada SZPB a to za dlhoročnú spoluprácu mesta a seneckej ZO SZPB. Zo strany vedenia mesta Senec sa miestna ZO SZPB teší naozaj výnimočnej podpore. Dotácia, ktorú ZO SZPB Senec každoročne dostáva patrí suverénne medzi tie najvyššie v rámci celého Slovenska. Podpora aktivít SZPB prebieha kontinuálne a neobmedzuje sa len na predvolebné obdobie, čo svedčí o pevných protifašistických postojoch oceneného Dušana Badinského. V mene Ústrednej rady SZPB ocenenie primátorovi Badinskému odovzdal podpredseda ÚR SZPB Norbert Lacko.

V ďalšom bode boli slávnostne ocenení pamätnou plaketou ZO SZPB Senec zástupcovia seneckých základných škôl a gymnázia Antona Bernoláka. Menovite boli ocenení riaditeľ ZŠ J. G. Tajovského Senec Ladislav Kása, učiteľka ZŠ J. G. Tajovského Senec Eva Beňová, učiteľka ZŠ Mlynská Senec Dominika Marčanová a učiteľ Gymnázia Antona Bernoláka v Senci Slavomír Maľa.

Po skončení oficiálneho programu nasledovala otvorená diskusia, v rámci ktorej sa rozvinuli návrhy ďalšej spolupráce medzi ZO SZPB Senec, mestom Senec a seneckými školami. Oceneným bola ponúknutá možnosť vstúpiť do radov SZPB. Okamžite po prevzatí prihlášok túto možnosť využil primátor mesta Senec Dušan Badinský a učiteľka ZŠ Mlynská Senec Dominika Marčanová. Nových členov ZO SZPB slávnostne privítal predseda ZO Zdenko Marton a tajomníčka ZO Irena Lacková.

Podpredseda ÚR SZPB Norbert Lacko a predseda KÚŽAM upriamil pozornosť na 3.časť virtuálnej aktivity, ktorá nesie názov „Prínosy žien, mládeže a detí v boji alebo v extrémistických podmienkach“. Okrem toho sa Komisia pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou bude zaoberať prípravou celoslovenskej súťaže Medzníky druhej svetovej vojny. Čo sa týka športových činností pre mladých ľudí primátor Badinský pripomenul kedysi existujúcu úspešnú súťaž „Partizánsky samopal“. Pri príležitosti svojho vstupu do SZPB a zisku medaile M. R. Štefánika III. stupňa ďalej uviedol, že už ako mladý človek mal blízko k témam SNP a spomenul príhodu z mladosti, keď ako študent počas brigády stretol v Liptovskom Mikuláši priameho účastníka SNP. Čo sa týka praktickej pomoci prisľúbil podporu ďalším aktivitám SZPB, vrátane využitia svojich skúseností pri žiadosti o dotáciu zo strany Bratislavského samosprávneho kraja. Záverom primátor navrhol, že by sa na problematiku druhej svetovej vojny v meste Senec mohol bližšie pozrieť riaditeľ mestského múzea a rozšíriť tak mestskú expozíciu o informácie aj z tohto obdobia.

Od admin