Celkový pohľad na účastníkov spoločného rokovania v Spálove. V prvom rade v strede tretí zľava Pavol Sečkár, Dana Milatová, Jaroslav Vodička a Zdeňka Valouchová. foto redakcia


Po ročnej prestávke zavinenej koronavírusovou pandémiou sa 7. až 9. septembra 2021 konalo v Spálove na
Morave spoločné zasadanie Výkonného výboru Ústredného výboru ČSBS a Predsedníctva Ústrednej rady
SZPB, na ktorom sme si pripomenuli 103. výročie Vyhlásenia nezávislosti českého a slovenského národa ich
dočasnou vládou, známym pod názvom Washingtonská deklarácia, ktorá bola doručená ministrovi
zahraničných vecí USA 18. októbra 1918.


Výročia hrdinných národných udalostí


Český zväz bojovníkov za slobodu a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vychádzajú z historických
základov, ktoré boli dané spoločným bojom Čechov a Slovákov proti rakúsko-uhorskej nadvláde v rokoch 1914
až 1918 a spoločným bojom proti nemeckej okupácii, nacizmu a fašizmu v rokoch 1938 až 1945.
V roku 2022 si spoločne pripomenieme aj 77. výročie Českého národného povstania, 78. výročie Slovenského
národného povstania, 87 rokov od smrti autora Washingtonskej deklarácie a prvého československého
prezidenta Tomáša Garigua Masaryka a 104 rokov od smrti spoluzakladateľa Československej republiky
generála Milana Rastislava Štefánika.


Proti prekrúcaniu dejín


Členovia oboch združení so znepokojením pozorujú zrýchľujúci sa ústup niektorých domácich a európskych
politikov od hodnôt, na ktorých sa po 1. a najmä po 2. svetovej vojne, t. j. po porážke Nemecka, nacizmu a
fašizmu, budovala európska spoločnosť. Vtedajší agresor sa vydáva za obeť a obete za agresorov. Činnosť
obdobných občianskych združení venujúcich sa pripomínaniu vlasteneckej histórie, ako je ČSBS a SZPB, sa
často ostrakizuje a spochybňuje.


Tieto extrémne prejavy nie sú iba záležitosťou Českej alebo Slovenskej republiky, ale celej Európy. Preto je
nevyhnutné zintenzívniť osvetovú prácu nielen smerom k členskej základni oboch organizácií, ale aj k širokej
verejnosti, politikom a najmä k mladým generáciám, školám všetkých druhov a stupňov. Generácie
prichádzajúce po nás musia vedieť, čo to bol nacizmus a fašizmus a k čomu v spoločnosti smeruje!
Jednoznačnou úlohou ČSBS i SZPB je zachovávať a udržiavať česť a pamäť na bojovníkov proti nacizmu a
fašizmu a odovzdávať mladším generáciám ich odkaz.


Antifašistické platformy


Delegácie VV ÚV ČSBS a PÚR SZPB sa dohodli, že si 30. septembra 2021 pripomenú „Pamätný deň“ vyhnania
Čechov a Slovákov z českého a slovenského pohraničia. Dňa 30. septembra 1938 bola podpísaná tzv.
Mníchovská dohoda a neskôr tzv. Viedenská arbitráž, na základe ktorých bolo Československo okradnuté
nemeckou nacistickou III. ríšou, Poľskom a Maďarskom celkovo o 30 percent svojho územia.
ČSBS a SZPB podporujú vytváranie širokých domácich antifašistických platforiem a prehlbovanie spolupráce so
zahraničnými antifašistickými organizáciami združenými v Medzinárodnej federácii protifašistických
bojovníkov (FIR).


Medzititulky: Bojovník

Od